Настоящите Общи условия са валидни и приложими само за Клиенти на онлайн магазина на Metaxakis България, намиращ се на www.metaxakis.bg .

 “МБ ДИЗАЙН БГ“ ЕООД (наричана по-долу за краткост ПРОДАВАЧА) е онлайн магазин на територията на Република България, предлагащ широк асортимент от столове: офис столове, столове за дома, столове за заведения, сгъваеми маси и столове, маси, основи за маси, плотове за маси и аксесоари за тях.

 Актуална информация за поддържаните и предлагани услуги потребителите могат да намерят в Интернет страницата на ПРОДАВАЧА - www.metaxakis.bg  и на телефони за информация и поръчки +359 2 442 4007

 I . Общи положения

1. Общите условия на ПРОДАВАЧА се прилагат за всички сделки между ПРОДАВАЧА и негови Клиенти – физически и юридически лица по повод на предлагани от ПРОДАВАЧА стоки и услуги, освен ако прилагането им не е изключено изрично с писмен договор.

 2. Общите условия действат, считано от най-ранното от: а) отправяне на оферта от ПРОДАВАЧА; б) заявяване на стока/услуга от Клиента; в) сключването на индивидуален писмен договор, който не изключва прилагането на Общите условия; г) настъпване на друго релевантно обстоятелство. За избягване на съмнение се счита, че Общите условия действат не по-късно от момента на предаване на стоките/услугите.

 3. В случай, че отделни клаузи на Общите условия станат изцяло или частично недействителни, в това число в разрез с повелителни норми на действащото законодателство, недействителността им не засяга валидността на останалите условия или обвързващата им сила. Страните ще предоговорят, с добра воля, условията на всяка недействителна клауза, а при невъзможност за постигане на съгласие, същата ще бъде заменена по право от съответната повелителна правна норма.

 II . Оферти и поръчки

1. Офертите на ПРОДАВАЧА са обвързващи до изтичане на определения в тях срок. Условията по офертите са конфиденциални и се отнасят само и единствено до Клиента, за когото е изготвена. Всякакви устни договорки, включително такива между Клиента и служители на ПРОДАВАЧА, имат сила след надлежното им писмено потвърждение от страна на ПРОДАВАЧА.

 2. Поръчка/заявка на Клиента става обвързваща за ПРОДАВАЧА, само ако:

 2.1. е извършена в писмена форма с изрично посочване на стоката на Интернет страницата www.metaxakis.bg или на телефоните за информация и поръчки и +359 2 442 4007

 

2.2. е потвърдена от ПРОДАВАЧА в писмена форма, по телефон или чрез извършване на доставка в съответствие на поръчката.

 III. Доставки

Поръчаните от Клиента продукти ще бъдат доставени на посочения от него адрес от куриерска компания в срок както следва:

- Всички поръчки, направени на www.metaxakis.bgили на телефон  +359 2 442 4007 до 12:00 ч. и налични на склад, се доставят в рамките на следващия работен ден за всички областни градове на страната.

- Всички поръчки, направени след 12:00 ч. и налични на склад, се доставят до 2 работни дни за всички областни градове.

- За всички останали населени места поръчките се доставят в рамките на 5 работни дни след потвърждение на поръчката.

- Някои продукти на уебсайта www.metaxakis.bg са с удължен срок на доставка. Пример за такива продукти са столовете по поръчка или тези, които се внасят от чужбина. В описанието на тези продукти се съдържа информация за конкретните срокове на доставка, като най-често те са 15 календарни дни.

 При промяна на срока за доставка по дадена поръчка, Клиентът ще бъде предварително уведомен с телефонно обаждане или e-mail.

Доставката е БЕЗПЛАТНА за цялата страна.

 Продуктите са в оригиналната си запечатана опаковка от производителя.

 ПРОДАВАЧА предлага и монтаж на всички видове столове на сайта. В случай, че Клиентът желае монтаж от наша страна, стойността на монтажните разходи се определя индивидуално.

 ПРОДАВАЧА има право да извършва частично доставки и/или да се освободи от задължението си за доставка, в случай, че складовата наличност от съответната стока не е достатъчна, за което Клиентът ще бъде предварително уведомен.

 Рискът от случайното повреждане/ погиване на стоките, както и рискът от всякакви разходи, които биха могли да възникнат във връзка със стоките, в това число разходи за тяхното съхранение, се прехвърлят върху Клиента в момента на предаване на стоките на Клиента. Извършеното предаване на Клиента се удостоверява с двустранно подписана експедиционна бележка или Приемо-предавателен протокол.

 

Клиентът се задължава да оказва възможното съдействие на ПРОДАВАЧА във връзка с доставката, както и да го уведомява за обстоятелства, които могат да затруднят доставката.

 Стоките се доставят с качество и с опаковка, според действащите изисквания за съответния вид стока.

 Клиентът се задължава да използва стоките в съответствие с тяхното предназначение и спазвайки точно предоставените му инструкции за употреба.  Използването, третирането, обработването /ремонта/ на стоките от Клиента се осъществява за негов риск. ПРОДАВАЧА не носи отговорност за съответствието на доставените стоки с целите, за които Клиентът възнамерява да ги използва, нито за вреди, от какъвто и да било характер, които могат да възникнат като следствие от обработването/ремонта, които Клиентът самоволно е предприел.

 Предлаганите от ПРОДАВАЧА стоки са с ниво на безопасност, съгласно действащите норми за безопасност, инструкции за експлоатация и всяко друго писмено указание, дадено от производителя на конкретната стока. ПРОДАВАЧА не носи отговорност за спазването от страна на Клиента на приложимите изисквания за безопасност и екологични норми.

 ПРОДАВАЧА не отговаря за неизпълнение в широк смисъл, причинено от форсмажорен случай (непреодолима сила, случайно събитие или друго обстоятелство извън контрола на ПРОДАВАЧА). При форсмажорен случай, Клиентът няма право да отменя/отказва приемането на доставки, извършени със забавяне.

 Клиентът има право да даде на ПРОДАВАЧА разумен срок за изпълнение, след изтичането на който, при липса на изпълнение, има право да откаже доставката и/или да прекрати договора чрез отправяне на писмено предизвестие с незабавно действие.

 Собствеността на стоките преминава върху Клиента с пълното изплащане на всички суми, дължими от Клиента, с оглед на отношенията му с ПРОДАВАЧА.

 IV . Цени и плащане

Клиентът заплаща на ПРОДАВАЧА стоките по цени, в сила към датата на извършване на продажбата или по други цени, изрично и предварително писмено договорени между страните. Клиентът се съгласява, че ПРОДАВАЧА може да променя едностранно обявените цени на стоките, като промяната влиза в сила незабавно след уведомяването, което се счита за извършено чрез обявяването на новите цени в Интернет страницата на ПРОДАВАЧА. Вече потвърдените поръчки за доставка на стоки се заплащат по цени, действащи към момента на потвърждаване на поръчката.

 Продуктите от електронния магазин на ПРОДАВАЧА могат за бъдат заплатени по няколко начина, в зависимост от предпочитанията на клиента:

 Наложен платеж

В случай, че избраните от Клиента продукти са на стойност над 150 лв. с ДДС или са с доставка от 15 или повече КАЛЕНДАРНИ дни, е необходимо предварително заплащане на депозит  чрез един от другите методи за плащане.  

  • Онлайн плащане с дебитни и кредитни карти (Виртуален POS терминал)

При избор на онлайн плащане с банкови карти (Виртуален POS терминал), Клиентът може да заплати своята поръчка чрез своята кредитна или дебитна карта MasterCard, Maestro, Visa или Visa Electron. При избор на този метод на плащане, Клиентът ще бъде прехвърлен към страницата на виртуалния терминал, където е необходимо да въведе данните на картата, с която желае да плати. След извършване на плащането, Клиентът ще бъдете прехвърлен отново в страницата на ПРОДАВАЧА. Поръчката ще бъде изпълнена след получаване на потвърждение от виртуалния терминал. 

  • Банков превод

При избор на този метод  Клиентът може да извърши банков превод към сметката на ПРОДАВАЧА. При извършване на поръчка, Клиентът ще получи писмо с банковите данни на ПРОДАВАЧА. Поръчката ще бъде изпълнена след получаване на превода. 

  • Покупка на лизинг


Продуктите може да бъдат закупени със стоков кредит от Уникредит при одобрение на клиента. Повече информация може да намерите тук.

 V . Рекламации

 1. Рекламация:

Рекламации за липси и други явни недостатъци могат да бъдат предявени при приемане на стоките от Клиента. В противен случай, стоките се считат за приети. В случай на своевременна, точна и основателна рекламация за недостатъци, ПРОДАВАЧА предприема необходимите действия, съгласно действащото законодателство, като транспортните разходи по връщането на стоката са за сметка на ПРОДАВАЧА.

 Рекламации за недостатъци, които не е било възможно да бъдат установени в момента на доставката, могат да бъдат предявени в сроковете съгласно българското законодателство. При наличие на рекламация, Клиентът трябва да подаде сигнал устно или писмено на тел. +359 2 442 4007, +359 2 442 4007 или на info@metaxakis.bg,  При подаване на рекламация Клиентът задължително прилага и документите, на които се основава рекламацията:

  1. фактура,
  2. снимков материал
  3. други документи, установяващи несъответствието на стоката с договореното.

 

Вследствие на рекламацията ПРОДАВАЧА регистрира и предприема необходимите действия съгласно действащото законодателство. В случай, че Клиентът не предяви рекламация пред ПРОДАВАЧА в законовите срокове, то това се приема за одобрение на стоките.

 За стоките, за които има търговска гаранция, рекламациите се удовлетворяват в съответствие с условията на гаранцията.

 2. Връщане на стока:

Според Закона за защита на потребителите Клиентът има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от поръчания продукт в срок от 14 дни, считано от датата на получаването му. Единственото задължително условие в този случай е стоките да са в първоначалния търговски вид, без нарушена опаковка и без да са използвани. В този случай разходите по доставката са за сметка на Клиента. При неизпълнение на тези условия, ПРОДАВАЧАси запазва правото да не приеме върнатата стока и съответно да не изплати направените разходи при закупуването им от клиента.

 След приемане на върнати стоки в срок и прегледа им, стойността им се възстановява на Клиента в пълен размер не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която Клиентът е заявил връщане на стоката. Всеки Клиент е длъжен да съхранява получените от ПРОДАВАЧА продукти, тяхното качество и безопасност до момента на връщането им на ПРОДАВАЧА. 

 VI Политика за връщане 

    1. ЗАМЯНА НА НЕСЪОТВЕТСТВАЩ ПРОДУКТ

 Потребителят има право, съгласно чл. 55, ал.1 от Закона за защита на потребителите, да се откаже от получената стока в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на получаване на стоката, без да дължи обезщетение или неустойка. В този случай МБ ДИЗАЙН БГЕООД ще възстанови на потребителя заплатените от него суми не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си да се откаже от стоката, съгласно чл. 55, ал. 6 от Закона за защита на потребителите.

 Потребителят е длъжен да съхранява получените от МБ ДИЗАЙН БГЕООД стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока по чл. 55, ал.1 от Закона за защита на потребителите. За да бъдат върнати обратно закупените продукти, задължително условие е те да бъдат в изряден търговски вид, без да са използвани и без да е нарушена целостта на опаковката. Продуктите трябва да отговарят на вида, в който са получени от потребителя. На връщане и отказ не подлежат продукти, които не отговарят на тези условия.

 В случай на фабричен дефект, който е установен след получаването на продукта, клиентът го връща за сметка на търговеца и се изпраща друг продукт като заявения. В този случай транспортните разходи са за сметка на МБ ДИЗАЙН БГЕООД.

 При връщане на закупена стока по желание на клиента съгласно чл. 55, ал.1 от Закона за защита на потребителите, транспортните разходи са за сметка на клиента.

 Ако при самото получаване на стока, тя е с нарушена или разкъсана опаковка поради неправилно транспортиране или има липси, рекламацията и застраховката ще бъде уважена само в присъствието на куриера. В този случай, моля, незабавно се свържете с нас или откажете да приемете стоката. Рекламацията се удостоверява със забележка в товарителницата на куриера. Изготвя се протокол, в който е описано констатираното състояние на пратката и опаковка й. В случай че приемете пратката на своя отговорност и не предявите своите претенции пред куриера, рекламацията може да се счете за недействителна.

   2. Възстановяване на суми.

Pри хипотезите на невъзможност на търговеца дa предостави заявените от картодържателя стоки/услуги; отказана стока/услуга от страна на картодържателя и др., търговецът възстановява изцяло или частично сумата на транзакцията с кредитна операция по картата на картодържателя:

2.1.1.         изцяло възстановяване на сума – търговецът самостоятелно изпраща директна заявка - структурирано съобщение за иницииране на финансова транзакция към Акцептиращия и Платежен сървър на БОРИКА съгласно „Технически изисквания към сайта на търговеца – Ръководство  за имплементация”;

2.1.2.         частично възстановяване на сума - търговецът самостоятелно изпраща директна заявка - структурирано съобщение за иницииране на финансова транзакция към Акцептиращия и Платежен сървър на БОРИКА съгласно „Технически изисквания към сайта на търговеца – Ръководство за имплементация” като въвежда сума по-малка от сумата на оригиналната транзакция.

 VII Гаранция на продуктите

Всички продукти, предлагани от МБ ДИЗАЙН БГ ЕООД разполагат с гаранция съгласно действащото законодателство и търговската политика на производителя.

 За гаранция служи издадената от МБ ДИЗАЙН БГЕООД данъчна фактура.

 Клиентът е длъжен да пази всички документи и опаковки, съпътстващи стоката.

 VIII. Отговорност

1. ПРОДАВАЧА отговаря само за вреди, причинени умишлено или при груба небрежност, при нарушение на съществено договорно задължение. ПРОДАВАЧА носи отговорност само за преките вреди от доставката. В случай на забава за доставка, отговорността на ПРОДАВАЧА не може да надвишава 10 % (десет процента) от стойността на доставката, съгласно издадената фактура.

 2. ПРОДАВАЧА не носи отговорност за забавено приемане или необоснован отказ за приемане на стоки от Клиента. При забава за приемане и/или необоснован отказ за приемане на стоки, Клиентът не се освобождава от задължението си за заплащане на доставените му стоки. Клиентът заплаща на ПРОДАВАЧА всички произтекли разходи от неоснователния отказ и/или забава за приемане на стоките, включително но не изчерпателно разходите за тяхното съхранение и транспортиране.

 3. Клиентът няма право да прихваща свои вземания с вземания на ПРОДАВАЧА, освен ако същите не са предварително договорени и изрично писмено признати от ПРОДАВАЧА.

 4. В случай на забавяне на плащане, Клиентът дължи на ПРОДАВАЧА неустойка в размер на 0,5 % (нула цяло и пет десети процента) от стойността на дължимата сума за всеки ден забавяне до окончателното й изплащане, освен ако страните писмено не са уговорили помежду си друга неустойка. Това не лишава ПРОДАВАЧА от правото да претендира реално претърпените вреди, надвишаващи размера на неустойката. Клиентът заплаща и всички разходи, свързани със съдебното и/или извънсъдебното събиране на вземанията. Плащания, извършени в брой на представители на ПРОДАВАЧА имат погасителен ефект само когато съответният представител разполага с изрични правомощия за получаване на плащания. В случай на забава за плащане на дължими суми с повече от 20 (двадесет) календарни дни, ПРОДАВАЧА има право да прекрати чрез отправяне на писмено предизвестие с незабавно действие, всички преференциални условия, в полза на Клиента, ако са уговорени такива, в това число търговски отстъпки и др., както така и по своя преценка да прекрати едностранно договора.

 5. ПРОДАВАЧА може да предостави правото на Клиента да прави заявки и да получава доставки без оглед на падежите на плащанията по вече издадени фактури, като във всеки един период от време сумата на доставените, но все още незаплатени стоки от Клиента не може да надхвърля изрично посочената сума, която страните наричат помежду си и приемат за “стоков кредитен лимит”.

 6. При надхвърляне на стоковия кредитен лимит, ПРОДАВАЧА има право да откаже или забави изпълнението на текуща заявка за определен от него срок, в който Клиентът трябва да извърши плащания по предходни доставки, така че да попадне в рамките на стоковия кредитен лимит. ПРОДАВАЧА има право да откаже или забави изпълнението на текуща заявка за определен от него срок и в случаите, когато е налице забава в плащането на вече извършени доставки, независимо дали е достигнат стоковия кредитен лимит или не.

 7. Потребителите се уведомяват, че МБ ДИЗАЙН БГЕООД  не е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). Съгласно Закона за защита на личните данни, потребителят има право на достъп до собствените си лични данни, които е предоставил и са станали известни на МБ ДИЗАЙН БГЕООД както и на поправка на тези лични данни. Създавайки поръчка в сайта www.metaxakis.bg за този продукт потребителите изрично се съгласяват предоставените от тях лични данни да бъдат обработвани МБ ДИЗАЙН БГ ЕООД по електронен път при доставка на поръчани стоки и при необходимост от помощ от служител на фирмата.

 IX. Други разпоредби

1. Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни или допълвани едностранно от ПРОДАВАЧА, като промените се обявяват в Интернет страницата на ПРОДАВАЧА- www.metaxakis.bg . Датата на влизане в сила на промяната/допълнението се указва изрично, в случай че е различна от датата на обявяване в Интернет страницата на ПРОДАВАЧА.

 2. Търговските условия на Клиента не са приложими за ПРОДАВАЧА, освен ако страните не уговорят писмено друго.

 3. В уредените с тези общи условия случаи на прекратяване на договора, прекратяването има действие за напред и не засяга стоките, които са приети от Клиента преди датата на получаване на известието.

 4. Съдебните спорове се уреждат пред компетентния съд в град София.

 5. За неуредените в тези Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.